X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گروهی از محققان ژاپنی برای اولین بار موفق شدند انتقال ژنتیکی از یک گونه به گونه دیگر را در دنیای گیاهان مشاهده کنند.

محققان موسسه تحقیقاتی "ریکن" و دانشگاه توکیو برای اولین بار انتقال ژنهای میان گیاهان را مورد آزمایش قرار دادند. انتقال ماده ژنتیکی میان گونه های مختلف که از نظر فنی انتقال ژنتیکی افقی نامیده می شود یک مکانیزم تکاملی قوی و جالب است چرا که به گونه دریافت کننده اجازه می دهد عملکرد گونه دیگر را کسب کند و بنابراین به سرعت خود را با شرایط جدید محیطی سازگار کند.هرچند این مکانیزم در دنیای باکتریها بسیار رایج است، اما تاکنون انتقال ژنها میان گیاهان تنها به صورت یک فرضیه باقی مانده بود.براساس گزارش ساینس، برای بررسی تبادل ماده ژنتیکی میان گیاهان گونه های مختلف، این دانشمندان توجه خود را بر روی گیاه انگلی Striga hermonthica معطوف کردند. این گیاه انگلی، نوعی علف هرز است که تنها به گیاهان علفی مثل برنج و ذرت خوشه ای آسیب می رساند.این محققان با بررسی 17 هزار ژن این گیاه انگلی نشان دادند که یکی از این ژنها به نام Contig9483 در سایر گونه های خانواده علفهای هرز وجود ندارد در حالیکه این ژن بخشی از ژنوم گیاهان علفی مفید را تشکیل می دهد.برای درک منشای این ژن، محققان ژاپنی توالی 448 آمینواسید پروتئین Striga hermonthica را با توالی ژنوم گونه های علفی مفید مقایسه و شباهت قوی میان این ژن حاضر در علف هرز را با ژنوم ذرت خوشه ای مشاهده کردند.به گفته این محققان، این رصدها به روشنی نشان می دهد که در یک گذشته نزدیک، یک ژن ذرت خوشه ای در DNA علف انگل خود ادغام شده است.این اولین شاهد مستند از انتقال ژنتیکی افقی در گیاه است.