X
تبلیغات
زولا

وظایف و اختیارات مدیران در مجتمع های آموزشی و پرورشی

1-فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره های تحصیلی مربوط با همکاری و مشارکت معاونین مدارس،کارکنان وبا بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مجتمع و مدارس تحت  پوشش .

2-ایجاد محیطی آموزنده وپرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با

    دوره های تحصیلی و تفاوت های فردی آنها .

3-تدوین برنامه جامع سالانه مجتمع ونظارت بربرنامه ریزی سالانه مدارس تحت پوشش آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق جلب مشارکت اولیاء ،کارکنان و دانش آموزان .

4-نظارت برتهیه وتنظیم برنامه های هفتگی مدارس تحت پوشش براساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و مطابق با دوره های تحصیلی مربوط با همکاری سایر کارکنان و نیز نظارت بر سازماندهی نیروهای انسانی مدارس براساس ضوابط و متناسب با برنامه ها .

5-برنامه ریزی به منظور تقویت رفتارهای پژوهش مدار در دانش آموزان مستعد با همکاری معلمان وسایر کارکنان وهمچنین تعامل با پژوهش سراها ومراکز علمی با همکاری روسای دوره های تحصیلی مربوط .

6-نظارت بر حسن اجرای صحیح وبه موقع برنامه ها وفعالیت ها ی آموزشی وپرورشی براساس ضوابط ومقررات.

7-نظارت بربرنامه ریزی و اجرای فعالیت های عمومی وفراگیر مجتمع ومدارس تحت پوشش آن نظیر مراسم آغازین ،مناسبت ها،ایام -ا...،نمازجماعت،فعالیت های قرآنی وگروهی ومسابقات فرهنگی-هنری و  ورزشی،بازدیدهاو اردوهای آموزشی وپرورشی.

8-برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معاونان ،معلمان  وسایر کارکنان مجتمع برای ایفای نقش تربیتی .

9-نظارت برنحوه رفتار،کرداروحضوروغیاب دانش آموزان براساس آیین نامه های انضباطی مصوب توسط   مدارس تحت پوشش.

10-نظارت برشیوه های شناسایی وفراهم سازی شرایط مناسب برای دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ،ناهنجاریهای رفتاری-اخلاقی،نارسایی های جسمانی ومشکلات خانوادگی می باشند،با اصل حفظ رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مراجع ذی ربط.

11-برنامه ریزی جهت ایجاد تعامل بین معاونان ،کارکنان ،دانش آموزان و اولیای آنها به منظور توسعه ی

       مهارت های زندگی مبتنی براخلاق ورفتاراسلامی.

12-برنامه ریزی وایجاد هماهنگی در مجتمع ومدارس تحت پوشش آن پیرامون اموراداری ،آموزشی،پرورشی،

و...ونظارت برامور محوله.

13-نظارت برحضور فعال معاونان مجتمع در مدارس مربوط قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که  برنامه هاو فعالیت های آموزشی وپرورشی درجریان است وخارج شدن از مجتمع پس از اطمینان از خروج تمامی

     دانش آموزان مطابق با ضوابط.

14-نظارت برآماده سازی فضا وتجهیزات واحدهای آموزشی مجتمع قبل ازآغاز سال تحصیلی و برنامه ریزی

 و نظارت در تجهیز و توسعه ی آنها و نظارت برحفظ و نگهداری اموال،فضاها،تجهیزات آموزشی وپرورشی.

15-ابلاغ وتبیین شرح وظایف محوله از سوی وزارت متبوع به کلیه ی کار کنان واحدهای آموزشی مجتمع ومدارس تحت پوشش ونظارت براجرای صحیح آنها.

16-تقسیم وظایف بین معاونین واحد های تحت پوشش مجتمع ،معاونان وسایر کارکنان مجتمع.

17-تأمین شرایط مناسب بهداشتی(عمومی،فردی ومحیطی)وایمنی دانش آموزان و کار کنان واحدهای آموزشی واقدام در جهت پیشگیری ازبیماریها،سوانح وحوادث احتمالی ومقابله با آنهاونیز نظارت برتغذیه ی میان

     وعده ی دانش آموزان.

18-برنامه ریزی جهت بازدیدهای مستمراز مدارس تحت پوشش مجتمع ونظارت برحسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان آنها وارزشیابی مستمراز عملکرد آنها براساس ضوابط وهمچنین شناسایی کارکنان کوشا،فعال وشایسته با همکاری معاونین هر دوره به منظور تقدیر وتشویق آنها.

19-برنامه ریزی جهت تشکیل و غنا بخشیدن به جلسات مرتبط(گروه های آموزشی ،شورای مدرسه ،

     انجمن اولیاء ومربیان ،شوراهای معلمان ودانش آموزی )وحضور فعال شرکت کنندگان ونیز نظارت

      براجرای مصوبات و چگونگی ثبت ونگهداری سوابق وصورت جلسات مربوط.

20-برنامه ریزی ونظارت برثبت نام وسازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط ومقررات مربوط توسط وی،

       معاون ویا معاون آموزگار هر یک از مدارس تحت پوشش.

21-برنامه ریزی به منظور استفاده ی بهینه از منابع مالی ونیروهای انسانی مربوط وتقویت آنها با بهره گیری از مشارکت های مردمی وکمک های خیرین.

22-همکاری وتعامل موثر ومشارکت با سایر ادارات ،سازمان ها،نهادها،ارگان هاو...باهماهنگی آموزش وپرورش مربوط.

23-برنامه ریزی جهت توسعه مهارت های حرفه ای خود وسایر کار کنان وشرکت در دوره های مربوط،

گردهمایی ها،جشنواره ها وجلسات مرتبط که از طرف آموزش وپرورش ابلاغ شده وتسهیل در جهت

 شرکت کلیه ی کار کنان مجتمع ومدارس تحت پوشش مطابق ضوابط و مقررات.

24-انجام ونظارت برحضور وغیاب کار کنان وانجام وظایف اداری ،آموزشی وپرورشی در غیاب آنها با همکاری سایر کارکنان واتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکل.

25-انجام ونظارت برتهیه وتنظیم دفاتر رسمی مجتمع ومدارک پرسنلی کار کنان برابر مقررات ودر زمان مقرر جهت انسداد آنها.

26-برنامه ریز ی ونظارت بر تهیه ،تنظیم واجرای برنامه ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وامتحانات با همکاری شوراهای مدارس و استخراج نتایج آنهاونیز نظارت براطلاع رسانی به موقع ومناسب به اولیا و دانش آموزان.

27-نظارت برثبت ونگهداری اسناد مربوط ومدارک تحصیلی دانش آموزان ونیز امحاء اوراق امتحانی وسایر مدارک مطابق با ضوابط و مقررات توسط عوامل مربوط.

28-انجام ونظارت براجرای صحیح وبه موقع کلیه ی بخشنامه ها،دستور العمل ها،آیین نامه ها،شیوه نامه ها

  و ...صادره از سوی مراجع ذی صلاح .

29-نظارت برتهیه وتنظیم گزارشهای لازم در خصوص فعالیت های مجتمع با همکاری ومشارکت عوامل مربوط

30-برنامه ریزی و نظارت برتهیه ، بررسی وتوزیع کتب ، نشریات و رسانه های دیداری و شنیداری مرتبط با

    فعالیت های آموزشی وپرورشی.

31-بهره گیری از فن آوری اطلاعات وارتباطات درفعالیت های مدرسه ای مجتمع وایجاد امکان توسعه

 بهره برداری موثر از آن در بین کار کنان ودانش آموزان.

32-تحویل اسناد ودفاتر امتحانات وصورت اموال و وسایل مجتمع در صورت تغییر سمت به مسئول جدید

      طبق مقررات.

33-بهره گیری از سازوکارهای مناسب جهت پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ،

دانش  آموزان،کارکنان وسایر مراجعین به واحد های آموزشی ،برابر ضوابط ومقررات.

34-آشنا نمودن کار کنان شاغل در مجتمع و مدارس تحت پوشش به وظایف،آیین نامه ها ودستور العمل های آموزشی ،پرورشی،اداری ومالی مربوط .

35-فراهم سازی الگوهای روش تدریس ،فنون کلاس داری،طراحی وبرنامه ریزی درسی،آموزشی وپرورشی،

    ارتقا ءفرایندیاددهی ویادگیری،روش تهیه طرح درس روزانه ،وارائه ی خدمات مشاوره وراهنمایی شغلی به 

      معاون آموزگاران ومعلمین کم سابقه ونیازمند راهنمایی وکمک (ویژه مجتمع دارای مدارس تحت پوشش     

     دوره ی تحصیلی ابتدایی).

36-برنامه ریزی جهت استفاده ازامکانات مدارس تحت پوشش (مانندلوازم سمعی وبصری ،رایانه ،کارگاه و

     آزمایشگاه و...)بصورت یک پارچه به منظور استفاده ی بهینه از امکانات .     

37-انجام وتکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان در پایان هر دوره .

 

38-تعامل ،پاسخگویی به مراجعات وسوالات مراجعین و والدین دانش آموزان در خصوص مسائل

      آموزشی ،پرورشی ،مشاوره ای و اداری آنان.

39-تعیین جانشین و مسئول در مدارس تحت پوششی که بیش از یک معاون دارندو در غیاب مدیر مجتمع

    لازم است تا مسئولیت مدرسه را برعهده گیرند

40-ارائه ی گزارش های دوره ای ولازم به واحد ها و مسئولین آموزش وپرورش شهرستان /منطقه /ناحیه.

41-تهیه ی دفاتر واسنادهزینه ی مالی مجتمع و مدارس تحت پوشش مطابق قوانین و مقررات مربوط(مجتمع و مدارس تحت پوشش آن دارای یک حساب بانکی می باشند که سرانه به این حساب واریز می گردد. همچنین کلیه کمک های مردمی در مدارس تحت پوشش به حساب فوق واریز و توسط مدیر مجتمع در همان محل

   هزینه می شود .)

42-ارائه ی گزارش به مسئولین ذی ربط در خصوص مسائل امنیتی ،تعمیرات،توسعه و...که لازم است جهت

    جلو گیری از خطرات احتمالی و با توسعه امر آموزش وپرورش صورت پذیرد.

43-ثبت اطلاعات آماری مورد نیاز در قالب فرم های مربوط در سامانه بکفای تحت  وب .

44- انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .

به امید موفقیت و پیروزی